banner ngành hàng

Tin tức

Tin tức

Kích thủy lực đĩa lùn

74 lượt xem

kích thủy lực 1 chiều mỏng F.P.T (Fluid Power Technology) - ITALY hay còn được gọi là con đội thủy lực 1 chiều lùn hoặc kích đĩa lùn dùng bơm rời kích thủy lực 1 chiều mỏng F.P.T (Fluid Power Technology) - ITALY hoạt động với áp suất max 700 Bar (10.000 PSI) kích thủy lực 1 chiều mỏng F.P.T (Fluid Power Technology) - ITALY có 1 đường dầu đi, hồi về bằng lò xo kích thủy lực 1 chiều mỏng F.P.T (Fluid Power Technology) - ITALY được sử dụng cùng với bơm thủy lực 1 chiều hoặc bơm thủy lực 2 chiều (bơm tay thủy lực, bơm thủy lực dùng động cơ điện, bơm thủy lực dùng động cơ khí nén, bơm thủy lực bằng Pin)

Kích thủy lực 2 chiều cao

77 lượt xem

kích thủy lực 2 chiều F.P.T (Fluid Power Technology) - ITALY hay còn được gọi là con đội thủy lực 2 chiều dùng bơm rời kích thủy lực 2 chiều F.P.T (Fluid Power Technology) - ITALY hoạt động với áp suất max 700 Bar (10.000 PSI) kích thủy lực 2 chiều F.P.T (Fluid Power Technology) - ITALY có 2 đường dầu (đường dầu đi và đường dầu hồi về) kích thủy lực 2 chiều F.P.T (Fluid Power Technology) - ITALY được sử dụng cùng với bơm thủy lực 2 chiều (bơm tay thủy lực, bơm thủy lực dùng động cơ điện, bơm thủy lực dùng động cơ khí nén, bơm thủy lực bằng Pin)

Kích thủy lực 1 chiều hồi về bằng tải

58 lượt xem

kích thủy lực 1 chiều F.P.T (Fluid Power Technology) - ITALY hay còn được gọi là con đội thủy lực 1 chiều dùng bơm rời kích thủy lực 1 chiều F.P.T (Fluid Power Technology) - ITALY hoạt động với áp suất max 700 Bar (10.000 PSI) kích thủy lực 1 chiều F.P.T (Fluid Power Technology) - ITALY có 1 đường dầu đi, hồi piston về bằng tải đè kích thủy lực 1 chiều F.P.T (Fluid Power Technology) - ITALY được sử dụng cùng với bơm thủy lực 1 chiều hoặc bơm thủy lực 2 chiều (bơm tay thủy lực, bơm thủy lực dùng động cơ điện, bơm thủy lực dùng động cơ khí nén, bơm thủy lực bằng Pin)

Kích thủy lực 2 chiều đặc

359 lượt xem

kích thủy lực 2 chiều F.P.T (Fluid Power Technology) - ITALY hay còn được gọi là con đội thủy lực 2 chiều dùng bơm rời kích thủy lực 2 chiều F.P.T (Fluid Power Technology) - ITALY hoạt động với áp suất max 700 Bar (10.000 PSI) kích thủy lực 2 chiều F.P.T (Fluid Power Technology) - ITALY có 2 đường dầu (đường dầu đi và đường dầu hồi về) kích thủy lực 2 chiều F.P.T (Fluid Power Technology) - ITALY được sử dụng cùng với bơm thủy lực 2 chiều (bơm tay thủy lực, bơm thủy lực dùng động cơ điện, bơm thủy lực dùng động cơ khí nén, bơm thủy lực bằng Pin)

Kích thủy lực lùn

344 lượt xem

kích thủy lực 1 chiều lùn F.P.T (Fluid Power Technology) - ITALY hay còn được gọi là con đội thủy lực 1 chiều lùn hoặc kích lùn dùng bơm rời kích thủy lực 1 chiều lùn F.P.T (Fluid Power Technology) - ITALY hoạt động với áp suất max 700 Bar (10.000 PSI) kích thủy lực 1 chiều lùn F.P.T (Fluid Power Technology) - ITALY có 1 đường dầu đi, hồi về bằng lò xo kích thủy lực 1 chiều lùn F.P.T (Fluid Power Technology) - ITALY được sử dụng cùng với bơm thủy lực 1 chiều hoặc bơm thủy lực 2 chiều (bơm tay thủy lực, bơm thủy lực dùng động cơ điện, bơm thủy lực dùng động cơ khí nén, bơm thủy lực bằng Pin)